หน้าแรกเกี่ยวกับเราติดต่อเรา
บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิบริหารบริเวณอาณาเขต ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในเขต 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบัน (ณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2554) มีสาขาเปิดให้บริการลูกค้าทั้งหมด 206 สาขา
Choice Mini Store Company Limited was authorized by CP All Public Company Limited to operate 7-eleven convenience stores located in three provinces in the Northern Region, including Chiang Mai, Lamphun, and Mae Hong Son. At present, (as of July 2011) there are 206 7-eleven stores providing customers with services.
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อภายใต้ชื่อร้าน "ชอยส์ มินิสโตร์" มีสาขาเปิดให้บริการพี่น้องชาวเชียงใหม่ ณ เวลานั้นอยู่ที่ 5 สาขา ถัดมาอีกประมาณ 2 ปี (วันที่ 11/7/34) บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ณ เวลานั้นยังบริหารงานภายใต้ชื่อ บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด ให้เข้ามาร่วมมือทางธุรกิจบริหารงานร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเปิดให้บริการ ณ สาขาห้วยแก้ว เป็นสาขาแรก ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคคลากรกว่า 2,000 คนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี พวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะส่งมอบความสะดวก สินค้าคุณภาพ และบริการที่ดี ให้แก่ลูกค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอนตลอดไป
Choice Mini Store Co., Ltd. was founded in 1989 and ran a convenient store business under the name "Choice Mini Store" which at that time had 5 outlets in Chiang Mai Province. Two years later, on July 11st, 1991, The company agreed to cooperate with by CP All Plc., formerly known as CP 7-eleven Company Limited, to manage 7-eleven stores in the area of Chiang Mai, Lamphun, and Mae Hong Son provinces. We opened our first 7-eleven convenience store on Huay Keaw Road, in Chiang Mai. Our company employs over 2,000 staff and the number of our staff is gradually increasing each year. We will do our best to provide our customers with very good services and quality products.
จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ได้บริหารกิจการร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นเวลากว่า 20 ปี และจะ "ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ อย่างมั่นคง ยั่งยืน"
From the past to the present, Choice Mini Store Co., Ltd. has run 7-eleven convenience store business for more than 20 years and the company will "gear up for the next decade with stability and sustainability."
Design & Develop by: B.B. Design Studio